دات نت نیوک
جمعه 03 فروردین 1397
EN

معرفی مدیران

جستجو

جلیل صحراگرد

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

نادر ناظری

معاونت مالی و پشتیبانی

رضا مهرانی

معاونت منابع انسانی

محمدعلی فرزین

مدیر امورمالی و ذیحسابی

صدیقه قاسمی زاده

مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات

ناصر قندهاری

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت

فرشاد آدینه پور

مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

محمدمهدي ارغوان

مدیر دفتر روابط عمومی

حسین سلیمی

مدیر دفتر بازار برق

قدرت اله عليزاده

مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد

مختار ترابی

معاون بهره برداری

حميد عرب

مدیر دفتر فنی انتقال

هاجر عبدی

مدیر امور تعمیرات و نگهداری پستها و رولیاژ

مجتبي حيدري هولاري

مدیر امور تعمیرات و نگهداری خطوط

حسین جنت

مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات

حمید باقری

مدیر امور انتقال نیرو

احمد سایانی

مدیر دفتر فنی تولید

مجید گلزاده

معاونت طرح و توسعه

مجید گلزاده

مدیر دفتر مهندسی طرحها

محمود خاتمی

مجری خطوط انتقال

علی جعفری

مجريان طرحها پستها

علیرضا احترامی

مجري ساختمان

کیوان بقایی پور

امور تدارکات و قراردادها

حسین خرمی

سرپرست اداره نظارت برخدمات

مرتضی آشوری

دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی

عبداله رحيمي

مدیر امور کارکنان و رفاه

سعید قاسمی

دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

مهدي صیاد فعال

دفتر سازماندهی و بهبود روشها

کیوان بقایی پور

دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

ذکریا مهربان

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه