دات نت نیوک
جمعه 03 فروردین 1397
EN

ویژه مشترکین و متقاضیان

سرویس های کاربردی

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرد

تغییر نام
اصلاح آدرس
تغییر تعرفه
اصلاح نام
ملاقات با مدیر عامل
سامانه انتقادات و پیشنهادات
سوابق پرداخت
سوابق مصرف و صورتحساب
بررسی صورتحساب
صدور قبض المثنی
وصل مجدد انشعاب
تفکیک انشعاب آمپری
آزمایش کنتور
جمع آوری دائم انشعاب
تغییر مکان داخلی
اصلاح سرویس انشعاب
افزایش یا کاهش آمپراژ
واگذاری انشعاب آمپری