دات نت نیوک
دوشنبه 29 آبان 1396
EN

ویژه مشترکین و متقاضیان

سرویس های کاربردی

در این قسمت محتوا قرار میگیرد.در این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرددر این قسمت محتوا قرار میگیرد

واگذاری انشعاب آمپری
افزایش یا کاهش آمپراژ
اصلاح سرویس انشعاب
تغییر مکان داخلی
جمع آوری دائم انشعاب
آزمایش کنتور
تفکیک انشعاب آمپری
وصل مجدد انشعاب
صدور قبض المثنی
بررسی صورتحساب
سوابق مصرف و صورتحساب
سوابق پرداخت
سامانه انتقادات و پیشنهادات
ملاقات با مدیر عامل
اصلاح نام
اصلاح آدرس
تغییر تعرفه
تغییر نام
واگذاری انشعاب آمپری
افزایش یا کاهش آمپراژ
اصلاح سرویس انشعاب
تغییر مکان داخلی
جمع آوری دائم انشعاب
آزمایش کنتور
تفکیک انشعاب آمپری
وصل مجدد انشعاب
صدور قبض المثنی
بررسی صورتحساب
سوابق مصرف و صورتحساب
سوابق پرداخت
سامانه انتقادات و پیشنهادات
ملاقات با مدیر عامل
اصلاح نام
اصلاح آدرس
تغییر تعرفه
تغییر نام