دات نت نیوک
دوشنبه 29 آبان 1396
EN

راهنمای خدمات

دسته بندی

 • راهنمای خدمات الکترونیک
  • واگذاری انشعاب آمپری (راهنما، فرم)
  • افزایش یا کاهش آمپراژ (راهنما، فرم)
  • اصلاح سرویس انشعاب (راهنما)
  • تغییر مکان داخلی (راهنما)
  • جمع آوری دایم انشعاب (راهنما)
  • آزمایش کنتور (راهنما)
  • تفکیک و ادغام انشعاب آمپری (راهنما، فرم)
  • اصلاح نام (راهنما)
  • اصلاح آدرس (راهنما)
  • صدور قبض المثنی برای انشعاب های مختلف (راهنما)
  • وصل مجدد انشعاب (راهنما)
  • تغییر تعرفه (راهنما، فرم)
  • تغییر نام (راهنما، فرم)
  • بررسی صورتحساب (راهنما)
  • سوابق مصارف و صورتحساب (راهنما)
  • سوابق پرداخت (راهنما)
  • فعال کردن تعرفه روز جمعه (راهنما، فرم)
  • رفع مغايرت صورتحساب (راهنما)
  • صدور صورتحساب (راهنما)
  • همکاري تعطيلات تابستاني (راهنما، فرم)
  • استعلام حريم (راهنما)
  • سایر خدمات
راهنمای خدمات الکترونیک