ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

دستورالعملهای مولد مقیاس کوچک

     دستورالعمل ها و تفاهم نامه های طرح توسعه مولدهای مقیاس کوچک

دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک

دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده (مولدهای مقیاس کوچک)

دستوالعمل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه توزیع

دستورالعمل آزمون اتصال مولد مقیاس کوچک به شبکه فشار متوسط

دستورالعمل پروانه بهره برداری برای تولید برق

رویه اجرایی صدور تاییدیه فنی مولدهای مقیاس کوچک