شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

تاریخ: 10 بهمن 1397

برگزاری جلسه افتتاحیه معرفي پروژه تدوین طرح معماری سازمانی در شرکت برق منطقه ای هرمزگان

جلسه افتتاحیه معرفي پروژه تدوین طرح معماری سازمانی بر اساس مدل مرجع شرکت توانیر در شرکت برق منطقه ای هرمزگان برگزار شد.

هدف دفتر فناوری اطلاعات شركت برق منطقه اي هرمزگان از اجرای فرآیند معماری سازمانی ، تدوین برنامه راهبردی IT و براساس آن دستیابی به یك برنامه عملیاتی توسعه IT در افق زماني میان‌مدت است. رویکرد مورداستفاده مشاور پروژه برای ترسیم وضع مطلوب و تدوین برنامه عملیاتی، پوشش نیازمندی‌های اطلاعاتي راهبردی و عملیاتی است که از سه طریق زیر قابل شناسایی هستند:

-تحلیل وضعیت موجود (براساس کمیت و کیفیت پوشش قابلیت‌های شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان توسط لایه‌های مختلف معماری)

-تحلیل توجهات ذینفعان (به‌منظور شناسایی انتظارات راهبردی ذی‌نفعان از IT و همچنین دریافت دیدگاه‌های آنان در خصوص اهمیت، وضع موجود و وضع مطلوب هریک از قابلیت‌های شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان)

-تحلیل فرصت‌ها (به‌ویژه فرصت‌های فناورانه موثر بر قابلیت‌های شرکت برق منطقه‌ای هرمزگان)