شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

تاریخ: 08 آذر 1391

بازدید از شرکت سیمان هرمزگان

جمعي از مديران ارشد شركت برق منطقه اي هرمزگان به منظور تبادل جمعي از مديران ارشد شركت برق منطقه اي هرمزگان به منظور تبادل