یکشنبه 21 مهر 1398
EN

مدیران عامل سابق

آقای حسین شریعتمداری

از سال 1358 تا سال 1360

آقای اسداله صبوری

ازسال 1360 تا سال 1362

آقای سید جواد خسرو شاهی

از سال 1362 تا سال1364

آقای علی اژئیان

از سال 1364تا سال 1370

آقای منصور یاوری

از سال 1370 تا سال 1374

آقای مهدی پور هاشم

از سال 1374 تا 1376

آقای غلامرضا خوش خلق

از سال 1376 تاسال 1381

آقای محمد حسین عقدایی

از سال 1381 تاسال 1385

آقای عبدالرسول پیشاهنگ

از سال 1385 تا سال 1389

آقای حسن کهوری

از سال 1389 تا کنون