ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
EN

مدیران عامل سابق

آقای حسین شریعتمداری

از سال 1358 تا سال 1360

آقای سید جواد خسرو شاهی

از سال 1360 تا سال1362

آقای اسداله صبوری

ازسال 1362 تا سال 1364

آقای منصور یاوری

از سال 1364 تا سال 1370

آقای علی اژئیان

از سال 1370تا سال 1374

آقای غلامرضا خوش خلق

از سال 1374 تاسال 1376

آقای مهدی پور هاشم

از سال 1376 تا 1381

آقای محمد حسین عقدایی

از سال 1381 تاسال 1385

آقای عبدالرسول پیشاهنگ

از سال 1385 تا سال 1389

آقای حسن کهوری

از سال 1389 تا کنون