چهارشنبه 02 بهمن 1398
EN

اهداف

بیانیه اهداف

 توسعه منابع انسانی

توسعه پایدار شبکه و بهره برداری بهینه

ارتقای سطح سرمایه های اطلاعاتی و امنیت آن

توسعه نظام اقتصادی

توسعه HSE پایدار

توسعه شبکه های هوشمند برق

بازنگری و طراحی مجدد سیستم های سازمانی