یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

جستجو

فرشاد آدینه پور

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

صدیقه قاسمی زاده

مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات

آقای حسین شریعتمداری

از سال 1358 تا سال 1360

آقای اسداله صبوری

ازسال 1360 تا سال 1362

مختار ترابی

معاون بهره برداری

ناصر قندهاری

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت

نادر ناظری

معاونت مالی و پشتیبانی

آقای سید جواد خسرو شاهی

از سال 1362 تا سال1364

شمایل ترابی

مدیر دفتر بازار برق

محمدمهدي ارغوان

مدیر دفتر روابط عمومی

آقای علی اژئیان

از سال 1364تا سال 1370

مجید گلزاده

معاونت طرح و توسعه

آقای منصور یاوری

از سال 1370 تا سال 1374

رضا مهرانی

معاونت منابع انسانی

شهرام قاسمی

مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درامد

آقای مهدی پور هاشم

از سال 1374 تا 1376

محمدعلی فرزین

مدیر امورمالی و ذیحسابی

هاجر عبدی

مديردفترفني انتقال

حميد عرب

مدیرامورانتقال نيرو

محمدرضا حسینی پور

مديردفتربرنامه ريزي فني وبرآورد بار

احمد سایانی

مدیر مرکز دیسپاچینگ ملی خلیج فارس

آقای غلامرضا خوش خلق

از سال 1376 تاسال 1381

مهرنوش ترابی

مدير دفتر استراتژيك و بهره وري

آقای محمد حسین عقدایی

از سال 1381 تاسال 1385

آقای عبدالرسول پیشاهنگ

از سال 1385 تا سال 1389

مجتبي حيدري هولاري

مدير دفتر مهندسي طرحها

آقای حسن کهوری

از سال 1389 تا کنون

محمود خاتمی

مجری خطوط انتقال

علی جعفری

مجريان طرحها پستها

زکریا مهربان

مديردفترفني نظارت برتوليد

علیرضا احترامی

مجري ساختمان

کیوان بقایی پور

امور تدارکات و قراردادها

مرتضی آشوری

دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی

سعید قاسمی

مديراموركاركنان ورفاه

حبیب الله قریشی

سرپرست امورتعميرات ونگهداري خطوط

مهدی صفایی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

آزیتا آشوری

مدیر دفتر هیئت مدیره