دات نت نیوک
دوشنبه 02 اردیبهشت 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

جستجو

فرشاد آدینه پور

سرپرست معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

صدیقه قاسمی زاده

مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات

آقای حسین شریعتمداری

از سال 1358 تا سال 1360

آقای اسداله صبوری

از سال 1360 تا سال1362

فرشاد آدینه پور

مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار

مختار ترابی

معاون بهره برداری

ناصر قندهاری

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت

نادر ناظری

معاونت مالی و پشتیبانی

آقای سید جواد خسرو شاهی

ازسال 1362 تا سال 1364

شمایل ترابی

مدیر دفتر بازار برق

محمدمهدي ارغوان

مدیر دفتر روابط عمومی

آقای علی اژئیان

از سال 1364 تا سال 1370

مجید گلزاده

معاونت طرح و توسعه

رضا مهرانی

معاونت منابع انسانی

آقای منصور یاوری

از سال 1370تا سال 1374

شهرام قاسمی

مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درامد

محمدعلی فرزین

مدیر امورمالی و ذیحسابی

آقای مهدی پور هاشم

از سال 1374 تاسال 1376

هاجر عبدی

مدیر امور تعمیرات و نگهداری پستها و رولیاژ

حميد عرب

مدیر دفتر فنی انتقال

آقای غلامرضا خوش خلق

از سال 1376 تا 1381

احمد سایانی

مدیر مرکز دیسپاچینگ ملی خلیج فارس

آقای محمد حسین عقدایی

از سال 1381 تاسال 1385

آقای عبدالرسول پیشاهنگ

از سال 1385 تا سال 1389

مجتبي حيدري هولاري

مدیر امور تعمیرات و نگهداری خطوط

آقای حسن کهوری

از سال 1389 تا کنون

محمود خاتمی

مجری خطوط انتقال

علی جعفری

مجريان طرحها پستها

زکریا مهربان

مدیر دفتر مهندسی طرحها

علیرضا احترامی

مجري ساختمان

کیوان بقایی پور

امور تدارکات و قراردادها

مرتضی آشوری

دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی

سعید قاسمی

دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری

کیوان بقایی پور

سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

مهدی صفایی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

آزیتا آشوری

مدیر دفتر هیئت مدیره