چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

آقای سید جواد خسرو شاهی

از سال 1362 تا سال1364

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

رزومه:
محل خدمت: