چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

آقای منصور یاوری

از سال 1370 تا سال 1374

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

رزومه:
محل خدمت: