شنبه 30 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

آقای علی اژئیان

از سال 1364تا سال 1370

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

رزومه:
محل خدمت: