شنبه 30 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

آقای غلامرضا خوش خلق

از سال 1376 تاسال 1381

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

رزومه:
محل خدمت: