شنبه 30 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

آقای مهدی پور هاشم

از سال 1374 تا 1376

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

رزومه:
محل خدمت: