چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

معاونت ها

فرشاد آدینه پور

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

صدیقه قاسمی زاده

مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات

مختار ترابی

معاون بهره برداری

ناصر قندهاری

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت

نادر ناظری

معاونت مالی و پشتیبانی

شمایل ترابی

مدیر دفتر بازار برق

محمدمهدي ارغوان

مدیر دفتر روابط عمومی

مجید گلزاده

معاونت طرح و توسعه

رضا مهرانی

معاونت منابع انسانی

شهرام قاسمی

مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درامد

محمدعلی فرزین

مدیر امورمالی و ذیحسابی

هاجر عبدی

مديردفترفني انتقال

حميد عرب

مدیرامورانتقال نيرو

محمدرضا حسینی پور

مديردفتربرنامه ريزي فني وبرآورد بار

احمد سایانی

مدیر مرکز دیسپاچینگ ملی خلیج فارس

مهرنوش ترابی

مدير دفتر استراتژيك و بهره وري

مجتبي حيدري هولاري

مدير دفتر مهندسي طرحها

محمود خاتمی

مجری خطوط انتقال

علی جعفری

مجريان طرحها پستها

زکریا مهربان

مديردفترفني نظارت برتوليد

علیرضا احترامی

مجري ساختمان

کیوان بقایی پور

امور تدارکات و قراردادها

مرتضی آشوری

دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی

سعید قاسمی

مديراموركاركنان ورفاه

حبیب الله قریشی

سرپرست امورتعميرات ونگهداري خطوط

مهدی صفایی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

آزیتا آشوری

مدیر دفتر هیئت مدیره