جمعه 28 تیر 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

محمدمهدي ارغوان

مدیر دفتر روابط عمومی

علی غنی زاده

سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

مهدی صفایی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

آزیتا آشوری

مدیر دفتر هیئت مدیره