چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

صدیقه قاسمی زاده

مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات

ناصر قندهاری

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت

شمایل ترابی

مدیر دفتر بازار برق

شهرام قاسمی

مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درامد

هاجر عبدی

مديردفترفني انتقال

محمدعلی فرزین

مدیر امورمالی و ذیحسابی

مهرنوش ترابی

مدير دفتر استراتژيك و بهره وري

محمدرضا حسینی پور

مديردفتربرنامه ريزي فني وبرآورد بار

حميد عرب

مدیرامورانتقال نيرو

احمد سایانی

مدیر مرکز دیسپاچینگ ملی خلیج فارس

مجتبي حيدري هولاري

مدير دفتر مهندسي طرحها

محمود خاتمی

مجری خطوط انتقال

علی جعفری

مجريان طرحها پستها

زکریا مهربان

مديردفترفني نظارت برتوليد

علیرضا احترامی

مجري ساختمان

کیوان بقایی پور

امور تدارکات و قراردادها

مرتضی آشوری

دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی

سعید قاسمی

مديراموركاركنان ورفاه

حبیب الله قریشی

سرپرست امورتعميرات ونگهداري خطوط