چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

معرفی مدیران و معاونت ها

معاونت ها

فرشاد آدینه پور

معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

مختار ترابی

معاون بهره برداری

نادر ناظری

معاونت مالی و پشتیبانی

مجید گلزاده

معاونت طرح و توسعه

رضا مهرانی

معاونت منابع انسانی