دوشنبه 25 آذر 1398
EN

آرمان و استراتژی

 

شرح وظایف پست های سازمانی مدیر عامل

در این قسمت ابتدا شرح وظایف واحد سازمانی و پس ازآن شرح وظایف پست های سازمانی مرتبط با آن واحد به ترتیب ارائه شده است . لازم به یاد آوری است که مجموعه وظایف واحدهای سازمانی ذیل به تایید واحدهای مرتبط و همچنین معاونت منابع انسانی و معاونت برنامه ریزی و تحقیقات به عنوان متولیان پروژه رسیده است ، بنابراین نهایی محسوب میشوند.

 • حوزه مدیر عامل
 • دفتر هيأت مدیره و مدیر عامل و حسابرسي داخلي
 • دفتر روابط عمومی
 • دفتر حراست و امور محرمانه
 • دفتر حقوقي و رسيدگي به شکایات

 

پست های سازمانی معاونت برنامه ریزی و تحقیقات

در این قسمت ابتدا شرح وظایف واحد سازمانی و پس ازآن شرح وظایف پست های سازمانی مرتبط با آن واحد به ترتیب ارائه شده است . لازم به یاد آوری است که مجموعه وظایف واحدهای سازمانی ذیل به تایید واحدهای مرتبط و همچنین معاونت منابع انسانی و معاونت برنامه ریزی و تحقیقات به عنوان متولیان پروژه رسیده است ، بنابراین نهایی محسوب میشوند.

 • معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
 • دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد
 • دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات
 • دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
 • دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد
 • دفتر بودجه

 

پست های سازمانی معاونت منابع انسانی

در این قسمت ابتدا شرح وظایف واحد سازمانی و پس ازآن شرح وظایف پست های سازمانی مرتبط با آن واحد به ترتیب ارائه شده است . لازم به یاد آوری است که مجموعه وظایف واحدهای سازمانی ذیل به تایید واحدهای مرتبط و همچنین معاونت منابع انسانی و معاونت برنامه ریزی و تحقیقات به عنوان متولیان پروژه رسیده است ، بنابراین نهایی محسوب میشوند.

 • معاونت منابع انسانی
 • دفتر سازماندهی و بهبود روش ها
 • دفتر مدیریت استراتژیک وبهره وری
 • دفتر برنامه ریزی منابع انسانی و آموزش
 • امور کارکنان و رفاه
 • اداره کارگزینی
 • اداره رفاه کارکنان
 • اداره دبیرخانه

 

پست های سازمانی معاونت بهره برداری

در این قسمت ابتدا شرح وظایف واحد سازمانی و پس ازآن شرح وظایف پست های سازمانی مرتبط با آن واحد به ترتیب ارائه شده است . لازم به یاد آوری است که مجموعه وظایف واحدهای سازمانی ذیل به تایید واحدهای مرتبط و همچنین معاونت منابع انسانی و معاونت برنامه ریزی و تحقیقات به عنوان متولیان پروژه رسیده است ، بنابراین نهایی محسوب میشوند.

 • معاونت بهره برداری
 • دفتر فنی نظارت بر تولید
 • دفتر فنی انتقال
 • امور دیسپاچینگ و مخابرات
 • اداره تله متری و مخابرات
 • اداره بهره برداری دیسپاچینگ
 • دفتر بازار برق
 • امور انتقال نیرو ناحیه یک
 • اداره بهره برداری حاجی آباد
 • اداره بهره برداری خمیر
 • اداره بهره برداری بندر عباس
 • اداره بهره برداری جزیره
 • امور انتقال نیرو ناحیه دو
 • اداره بهره برداری میناب
 • ادره بهره برداری رودان
 • اداره بهره برداری جاسک
 • امور انتقال نیرو ناحیه سه
 • اداره بهره برداری لنگه
 • اداره بهره برداری جناح
 • اداره بهره برداری پارسیان

 

پست های سازمانی معاونت طرح و توسعه

در این قسمت ابتدا شرح وظایف واحد سازمانی و پس ازآن شرح وظایف پست های سازمانی مرتبط با آن واحد به ترتیب ارائه شده است . لازم به یاد آوری است که مجموعه وظایف واحدهای سازمانی ذیل به تایید واحدهای مرتبط و همچنین معاونت منابع انسانی و معاونت برنامه ریزی و تحقیقات به عنوان متولیان پروژه رسیده است ، بنابراین نهایی محسوب میشوند.

 • معاونت طرح و توسعه
 • دفتر مهندسی طرح ها
 • مجریان طرح ها

 

پست های سازمانی معاونت مالی و پشتیبانی

در این قسمت ابتدا شرح وظایف واحد سازمانی و پس ازآن شرح وظایف پست های سازمانی مرتبط با آن واحد به ترتیب ارائه شده است . لازم به یاد آوری است که مجموعه وظایف واحدهای سازمانی ذیل به تایید واحدهای مرتبط و همچنین معاونت منابع انسانی و معاونت برنامه ریزی و تحقیقات به عنوان متولیان پروژه رسیده است ، بنابراین نهایی محسوب میشوند.

 • معاونت مال و پشتیبانی
 • امور مالی و ذیحسابی
 • اداری حسابداری تاسیسات و اموال و انبار
 • اداره پرداخت
 • اداره ممیزی و تنظیم اسناد
 • اداره رسیدگی و تجزیه و تحلیل حساب ها
 • اداره دفتر داری
 • امور تدارکات و قراردادها
 • اداره انبارها و اموال
 • اداره نظارت بر خدمات عمومی