چهارشنبه 02 بهمن 1398
EN

ساختار سازمانی

نمودار کلی سازمان شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

مدیر مدیر دفتر حراست و امور محرمانه دفتر هیات مدیره و مدیرعامل دفتر حقوقی ورسیدگی به شکایات مدیر دفتر روابط عمومی معاونت منابع انسانی دفتر سازماندهی و بهبود روش ها دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزشی امور کارکنان و رفاه معاونت مالی و پشتیبانی مدیر امورمالی و ذیحسابی امور تدارکات و قراردادها سرپرست اداره نظارت برخدمات معاونت برنامه ریزی و تحقیقات مدیر دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات مدیر دفتر خدمات مشترکین دفتر بودجه معاونت طرح و توسعه مدیر دفتر مهندسی طرحها مجريان طرحها پستها معاون بهره برداری مدیر دفتر فنی تولید مدیر دفتر فنی انتقال مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات مدیر امور انتقال نیرو مدیر دفتر بازار برق مدیر امور تعمیرات و نگهداری خطوط مدیر امور تعمیرات و نگهداری پستها Image Map