دات نت نیوک
شنبه 04 خرداد 1398
EN

شناسنامه خدمات

درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب (13031466100)                           
تغییر مکان داخلی (13031466101)                                                            
نصب مجدد انشعاب (13031466102)                                                        
جمع آوری موقت انشعاب (13031466103)                                                 
جمع آوری دائم انشعاب (13031466104)                                                  
اصلاح اطلاعات (13031466105)                                                              
اصلاح نام (13031466106)                                                                     
تغییر نام (13031466107)                                                                       
آزمایش کنتور (13031466108)                                                                
اصلاح سرویس انشعاب (13031466109)                                                  
قطع موقت انشعاب (13031466110)                                                         
وصل مجدد انشعاب (13031466111)