ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 97-18

  • شماره مناقصه: 97-18
  • محل اجرا: بندرعباس
  • موضوع مناقصه: تست آناليز روغن هاي ترانس هاي قدرت و تغذيه استان- تجدید دوم
  • تاریخ شروع: 97/9/21
  • تاریخ پایان: 97/9/22
فرم پيوست: