ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 97-42

  • شماره مناقصه: 97-42
  • محل اجرا: بندرعباس
  • موضوع مناقصه: عمليات تسطيح وخاكريزي پست 63/20 كيلوولت پرديس
  • تاریخ شروع: 97/10/29
  • تاریخ پایان: 97/11/2
فرم پيوست: