یکشنبه 21 مهر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 97-62

  • شماره مناقصه: 97-62
  • محل اجرا: بندرعباس
  • موضوع مناقصه: تعمیرات ونگهداری شبکه انتقال وفوق توزیع استان درسال 98
  • تاریخ شروع: 98/01/05
  • تاریخ پایان: 98/01/07
فرم پيوست: