یکشنبه 21 مهر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 97-63

  • شماره مناقصه: 97-63
  • محل اجرا: بندرعباس
  • موضوع مناقصه: خدمات تنظيف ، آبدارخانه و نگهداري فضاي سبز
  • تاریخ شروع: 98/01/05
  • تاریخ پایان: 98/01/08
فرم پيوست: