یکشنبه 21 مهر 1398
EN

مزایدات و مناقصات

شماره مناقصه : 97-64

  • شماره مناقصه: 97-64
  • محل اجرا: بندرعباس
  • موضوع مناقصه: خدمات عمومي
  • تاریخ شروع: 98/01/05
  • تاریخ پایان: 98/1/8
فرم پيوست: