چهارشنبه 27 شهریور 1398
EN

مزایدات و مناقصات

تاریخ بازگشایی:

شماره مناقصه : 97-05
موضوع مناقصه: شناسايي و ارزيابي كيفي به منظور طراحي ، تامين تجهيزات ، انجام كارهاي ساختماني و عمليات نصب ، تست و راه اندازي پستهاي 400 و 230 منطقه هرمزگان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی:

شماره مناقصه : 97-04
موضوع مناقصه: خريد تجهيزات تعويض هادي خط 230 كيلوولت گذر دريايي قشم

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی:

شماره مناقصه : 97-03
موضوع مناقصه: ارزيابي پيمانكاران خطوط در رده ولتاژي 63 و 132 كيلوولت

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی:

شماره مناقصه : 97-02
موضوع مناقصه: انتخاب پيمانكارجهت خرید تجهیزات(برج ) واحداث کامل خطوط 230و400 كيلوولت هرمزگان

جزئیات مناقصه

تاریخ بازگشایی:

شماره مناقصه : 97-01
موضوع مناقصه: فراخوان شناسايي مشاور فناوری اطلاعات

جزئیات مناقصه