ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

اخبار و اطلاعیه ها

پذیرش 6 مقاله از بانوان شرکت برق منطقه ای هرمزگان در دومین همایش زنان فرهیخته صنعت آب و برق

پذیرش 6 مقاله از بانوان شرکت برق منطقه ای هرمزگان در دومین همایش زنان فرهیخته صنعت آب و برق

در دومین همایش زنان فرهیخته صنعت آب و برق که در اسفند ماه جاری در محل پژوهشگاه نیرو در تهران برگزار شد 6 مقاله از شرکت برق منطقه ای هرمزگان ارسال شد که در پایان تمامی مقالات بشرح ذیل پذیرش گردید.

ردیف
نام ونام خانوادگی
موضوع مقاله
1
خانم محبوبه پاکدامن
مبانی ارتقاء زنان درسازمان-توانمند سازی نیروی انسانی
2
خانم محبوبه حق ره
ارتقاء جایگاه سازمانی زنان چالش ها وراهکارها
3
خانم طاهره پورسبزعلی
تاثیر آموزش برتوانمندسازی زنان درشرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
4
خانم مهرنوش ترابی
بررسی موانع ارتقاء زنان درسطوح مدیریتی وارائه راهکارها
5
خانم ها آزیتا آشوری ، هاجر عبدی
جامعه یادگیرنده راهکاری جهت تغییر وضعیت زنان در کشور بر مبنای مدل تحول و تعالی
6
خانم وجیهه صداقت
نقش یادگیری سازمانی در ارتقاء توانمندی زنان درشرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان

روابط عمومی امتیاز به خبر :