یکشنبه 21 مهر 1398
EN

اخبار و اطلاعیه ها

جلسه ستاد و کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شرکت برق منطقه ای هرمزگان برگزار شد.

جلسه ستاد و کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شرکت برق منطقه ای هرمزگان برگزار شد.

جلسه ستاد و کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل با حضور جناب آقای مهندس کهوری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای هرمزگان و جمعی از معاونین و مدیران در محل شرکت برگزار شد.در این جلسه مطالب ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت :

1- گردهمائی کلیه سرپرستان و اعضائ کمیته ها و گروههای سامانه فرماندهی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل (ICS)
2- ارائه نظامنامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
3- آشنائی اعضاء کمیته ها با شرح وظایف و فلوچارتها مخلف در مراحل مدیریت بحران
4- تبیین استراتژی کلی سامانه فرماندهی مدیریت بحران شرکت برق منطقه ای هرمزگان توسط مقام محترم مدیرعامل برای کلیه اعضاء

روابط عمومی امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط