ﺳﻪشنبه 23 مهر 1398
EN

معاونت طرح و توسعه

فراخوان خرید برق شرکت برق منطقه ای هرمزگان

آگهی فراخوان دعوت به همکاری شرکت برق منطقه ای هرمزگان در - فایل پیوست - قابل مشاهده می باشد.
روابط عمومی امتیاز به خبر :