یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی پروژه ها

ادامه خط 400 عسلوییه -پارسیان

محل اجرا : پارسیان
مشخصات پروژه
تاریخ شروع پروژه : 1397
تاریخ اتمام پروژه : 1398