ﺳﻪشنبه 29 مرداد 1398
EN

معرفی پروژه ها

کابل 63 پیامبراعظم-پیامبراعظم 1(اژئیان)

محل اجرا : بندرعباس
مشخصات پروژه
اعتبار هزینه شده : 8000
تاریخ شروع پروژه : 1393
تاریخ اتمام پروژه : 1398