یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی پروژه ها

خط 132 ابراهیم آباد-فارغان

محل اجرا : حاجي آباد
مشخصات پروژه
اعتبار هزینه شده : 10000
تاریخ اتمام پروژه : 1397