یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی پروژه ها

خط 63 کیلوولت میناب -حکمی

محل اجرا : میناب
مشخصات پروژه
اعتبار هزینه شده : 50000
تاریخ شروع پروژه : 1396
تاریخ اتمام پروژه : 1398