یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی پروژه ها

خط 63 کهورستان -رویدر

محل اجرا : خمیر
مشخصات پروژه
اعتبار هزینه شده : 1000
تاریخ اتمام پروژه : 1397