یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی پروژه ها

اصلاح ارتباط خط 63 کیلوولت پل رسالت

محل اجرا : بندرعباس
مشخصات پروژه
تاریخ اتمام پروژه : 1397