یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی پروژه ها

کابل 63 کیلوولت پیامبراعظم-پیامبراعظم 2(طلاب)

محل اجرا : بندرعباس
مشخصات پروژه
تاریخ اتمام پروژه : 1397