یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معرفی پروژه ها

63 پیامبر اعظم 3 (درخت سبز)

محل اجرا : بندرعباس
مشخصات پروژه
مشخصات فنی : 50*2
تاریخ اتمام پروژه : 1397