جمعه 15 آذر 1398
EN

ثبت نظرات روی دستورالعملها و مقررات

شرکت برق منطقه ای هرمزگان به استنادبند 2 ماده 9 مصوبه شماره 1127128 مورخ 1395/12/25 شورای عالی اداری درخصوص  منشور حقوق شهروندی و احترام به طرح تکریم ارباب رجوع ،امکان ثبت نظرات مراجعین محترم روی دستورالعمل ها و مقررات داخلی این شرکت فراهم نموده است.

 

دستورالعمل صدور قبض برای مشترکین سنگین                    روش اجرایی فروش انشعاب برق بیش از 1 مگاوات 

روش اجرایي فروش انشعاب برق بیش از 7 مگاوات             تعیین سطح رضایت ذینفعان                                      
Loading


  •  - 
  •  -