یکشنبه 21 مهر 1398
EN

معاونت منابع انسانی

اهم وظایف عمومی:

 • مطالعه و آگاهي از مأموريت، قوانين و مقررات شرکت، وظايف محوله و مصوبات مرتبط با حوزه تخصصی
 • اجراي كليه فعاليت‌هاي تخصصي محوله و ايجاد زمينه‌هاي ارتباطي مؤثر با ساير حوزه‌هاي شرکت، دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي به منظور اجراي هر چه بهتر فعاليت‌ها
 • اهتمام در جهت ارتقاء و تعالي جايگاه و منزلت حرفه‌اي و اجتماعي شرکت در جامعه خاص (صنعت برق) و عام (عموم مردم)كشور
 • تلاش در جهت ترويج و نهادينه كردن فرهنگ مدیریت مصرف بهینه برق در منطقه
 • انجام اقدامات لازم در راستاي توسعه و بهبود كيفيت فعاليت‌هاي تخصصي محوله بصورت مستمر
 • تجزيه و تحليل و ارزيابي مستمر نتايج حاصله از اجراي مؤثر فعاليت‌ها به منظور حصول اطمينان از صحت و كيفيت انجام آنها و تهيه گزارشات تحليلي و انعكاس به موقع آنها به مقام مافوق جهت اتخاذ تصميمات مناسب
 • مشاركت فعال در ارزيابي‌ها و پاسخگويي‌هاي واحد سازماني مربوط و ارایه گزارشات تخصصي - كاربردي
 • فراهم سازی به موقع اطلاعات شفاف و جامع برای ذینفعان و مراجع نظارتی
 • شناسايي، استقرار و به‌كارگيري روش‌ها، ابزارهاي نوين و فن‌آوري‌هاي كاربردي و متناسب، و مبتني بر IT در انجام وظايف محوله
 • تهيه و تنظيم گزارش‌هاي عملكرد ادواري و ساليانه
 • حفظ، به‌روزرسانی، مدیریت دانش و تجربه سازمانی و به اشتراک گذاشتن آن با دیگر واحد‌های سازمانی به منظور ارتقاء شرکت
 • مستندسازي، آرشيو و نگهداري اطلاعات، اسناد، مدارك مرتبط
 • توسعه و گسترش همكاري‌ها با مراكز علمي و پژوهشي، شركت در دوره‌هاي آموزشي، سمينارها و نمايشگاه‌هاي مرتبط تخصصی

اهم وظایف تخصصی:

 • سياستگذاري و تدوین اهداف، استراتژي¬هاي عملیاتی و برنامه‌هاي حوزه معاونت با هماهنگي واحد مرتبط در شرکت
 • مطالعات بار، پيش‌بيني مصرف انرژي الكتريكي و برنامه‌ريزي كوتاه مدت، بلند مدت و ساليانه احداث، تقويت و توسعه شبكه انتقال و فوق‌توزيع
 • برنامه‌ريزي فني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در خصوص اجراي پروژه هاي احداث، تقویت و تكمــيل، توسعه شبكه (خطوط و ايستگاه¬ها) با توجه به نتایج مطالعات، پيش‌بيني¬هاي مصرف و برآورد بار و رشد صورت گرفته
 • مدیریت برنامه و بودجه ساليانه و بلند مدت شركت
 • هدایت و راهبری پروژه¬های پژوهشي – کاربردی مورد نیاز صنعت برق در شرکت
 • انجام امور مرتبط با ICT در شرکت
 • شناسایی، تعيين، پیاده¬سازی و اجرا، بهنگام سازی و توسعه سيستم¬ها و فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی مورد نیاز شرکت در حوزه‌هاي مختلف تخصصی و اجرایی
 • ایجاد، بهره¬برداری، توسعه و بروزرسانی بانک اطلاعات آماری جامع عملكرد شرکت، در حوزه¬هاي مختلف تخصصی - فني، مالي و پرسنلي به منظور پشتيبانی، آرشیو تخصصی، ثبت عملکردها و عدم موفقیت¬ها و ایجاد زمینه¬های تصمیم سازی برای شرکت
 • اطلاع رسانی و انتشار نتایج عملکردی و توسعه¬ای – پژوهشی شرکت در حوزه¬های مختلف و در قالب ابزارهای اطلاع رسانی متفاوت، با سطوح دسترسی تعریف شده برای مراجع، مسئولین و واحدهای درون و برون سازمانی شرکت
 • انجام امور مرتبط با ارایه خدمات، ارتقاء سطح كيفي تجهيزات صنعت برق، فروش انشعاب و انرژي به مشتركين و متقاضيان و فرایند پس از فروش و وصول مطالبات مربوط
 • نظارت بر انجام امور مرتبط با پایش، ارزیابی و شناخت نقاط ضعف کیفیت توان در سطح شبکه برق منطقه
 • مطالعه، بررسی و بکارگیری سازوکار¬های بهینه در خصوص مدیریت و استفاده از انرژی و اهتمام در فرهنگ سازی و نهادینه ساختن اصول مرتبط در بین ذینفعان و مشتركين در صنعت برق
 • نظارت بر ارتباطات و تعاملات مرتبط با حوزه برنامه‌ريزي و تحقيقات با مراجع، دستگاه‌ها و نهادهاي کشور
 • مطالعه، سازماندهی و راهبری در خصوص ایجاد، ارتقاء و توسعه نظام¬های اطلاعاتی مرتبط با حوزه تخصصی معاونت با مشارکت دفتر فن¬آوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات
 • نظارت بر سيستم‌هاي ذخيره و مستندسازي اطلاعات و مدارک، و سيستم‌هاي گزارش‌دهي اطلاعات و آمار در حوزه معاونت به مسئولين شرکت، مراجع و دستگاه‌هاي كشور
 • انجام مطالعات علمي - تطبيقي به منظور شناسايي، انتخاب، دستيابي و بکارگیری بهینه علوم و تكنولوژي، روش¬ها و ابزارهاي نوین تخصصی - كاربردي، استاندار¬دهای معتبر کیفیت و تجربيات ديگر كشورها در رابطه با حوزه فعاليت¬هاي مرتبط
 • توليد و مديريت دانش تخصصي و علمي–كاربردي به منظور توسعه و بهبود در حوزه برنامه‌ريزي و تحقيقات و ارایه گزارش‌هاي مرتبط
 • آسیب شناسی طرح ها و پروژه های خاتمه‌يافته، در حال انجام و اصلاح، مرتبط با حوزه معاونت، به منظور شناخت، ثبت و مستندسازی نقاط مثبت، قابل بهبود و عدم موفقیت ها
 • سياستگذاري
 • برنامه‌ريزي و نظارت در خصوص مطالعه و توسعه شبکه
 • پیش بینی بار الکتریکی سال‌های آتی و پایداری سیستم
 • امور تحقیقات
 • اطلاعات
 • آمار و استاندارد
 • مصرف بهینه انرژی
 • پیش بینی مجموع هزینه ها و درآمدهای شرکت در راستای اهداف و استراتژی‌ های کلان آن
تالار گفتگو
اخبار معاونت